ALGEMENE VOORWAARDEN FENNEMA COACHES B.V.


Artikel 1: Definities

1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Fennema Coaches B.V. bij een vervoerovereenkomst.

1.3 Reiziger: een door Fennema Coaches B.V. per bus te vervoeren persoon.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fennema Coaches B.V en de opdrachtgever waarop Fennema Coaches B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fennema Coaches BV., voor de uitvoering waarvan door Fennema Coaches B.V. derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers  van Fennema Coaches B.V en zijn directie.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het  overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fennema Coaches B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Fennema Coaches B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fennema Coaches B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen en Prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Fennema Coaches B.V. zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, zelfs nadat de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

3.2 Fennema Coaches B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Fennema Coaches B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fennema Coaches B.V. anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fennema Coaches B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

3.7 Fennema Coaches is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing geldt:

a. De opdrachtgever dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan Fennema Coaches B.V. mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

b.  In geval van afwijzing door de opdrachtgever als bedoeld onder a., kan Fennema Coaches B.V. de vervoerovereenkomst opzeggen. Fennema Coaches B.V. dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs of, indien het vervoer al reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

3.8 De opdrachtgever is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs, b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema of de verzorging) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de rit- respectievelijk reisduur langer is dan was overeengekomen.

 

 

Artikel  4: Annulering en wijziging vervoerovereenkomst

4.1 Fennema Coaches B.V. is bevoegd de vervoerovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever kan de wijziging afwijzen. Indien Fennema Coaches B.V. de vervoerovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, de opdrachtgever onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Ten aanzien van een dergelijke afwijzing geldt:

a. De opdrachtgever dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan Fennema Coaches B.V. mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert.

b.  In geval van afwijzing door de opdrachtgever als bedoeld onder a., kan Fennema Coaches B.V. de vervoerovereenkomst opzeggen. Fennema Coaches B.V. dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs of, indien het vervoer al reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

4.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door Fennema Coaches B.V.  geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan Fennema Coaches B.V. verschuldigd:

a. bij opzegging tenminste 21 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:

15% van de overeengekomen ritprijs.

b. bij opzegging op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:

30% van de overeengekomen ritprijs;

c. bij  opzegging op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:

50% van de overeengekomen ritprijs;

d. bij opzegging op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de

overeengekomen ritprijs;

e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

4.2 Opzegging door de opdrachtgever kan voor aanvang van het vervoer slechts schriftelijk

geschieden.

4.3 Fennema Coaches B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fennema Coaches B.V. kan worden gevergd.

4.4 Indien Fennema Coaches B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel  5: Overmacht

5.1 Fennema Coaches B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fennema Coaches B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fennema Coaches B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals onder meer beschouwd staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven..

4.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

4.4 Voorzoveel Fennema Coaches B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fennema Coaches B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel  6: Betaling en incassokosten

6.1 Fennema Coaches B.V. is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door de vervoerder te bepalen termijn te betalen. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is Fennema Coaches B.V. bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan Fennema Coaches B.V. de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijs bedragen.

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fennema Coaches B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fennema Coaches B.V. aangegeven. Fennema Coaches B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Fennema Coaches B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fennema Coaches B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fennema Coaches B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fennema Coaches B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Fennema Coaches B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Fennema Coaches B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fennema Coaches B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.2 Ingeval Fennema Coaches B.V. rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tengevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of Gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schaden, behoudens – kort gezegd - in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fennema Coaches B.V. zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. Fennema Coaches B.V. is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

7.3 Fennema Coaches B.V. is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder 7.2, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.4 Fennema Coaches B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fennema Coaches B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fennema Coaches B.V. toegerekend kunnen worden Fennema Coaches B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

7.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fennema Coaches B.V..

 

Artikel 8: Verplichtingen reiziger

8.1De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens Fennema Coaches B.V.. De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming.

8.2 Fennema Coaches B.V. is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.

8.3 Het is de reiziger verboden: a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen; b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de reiziger; c. elektronica zoals mobiele telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de bestuurder wordt toegestaan.

8.4 De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van: a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus; b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator, alsmede het gebruik van verdovende middelen; c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken van hinder en overlast

voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank.

8.5 Fennema Coaches B.V. is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 8.1vermelde verplichtingen.

8.6 De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden is Fennema Coaches B.V